ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

 

 

 

 

 

27.01.2021год НОВИНА!!!

На 25.01.2021 г. е сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1751-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“,  Специфична цел 2.2.: „Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, за изпълнението на Проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” в ИЗОТЕХ КРАНМАШ ЕООД, на обща стойност 112 101.00 лв., от които  112 101.00 лв. представляват безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския фонд на регионално развитие на Европейския съюз (95 285.85 лв.) и от средства от национално съфинансиране от Република България (16 815.15лв.).

Проектът предвижда осигуряването на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срокът за реализация на Проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”  е 3 месеца, като успешното му изпълнение ще допринесе за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 чрез осигуряването на продължаването на работата на предприятието посредством достъп до ликвидност за оперативни разходи и ще позволи на ИЗОТЕХ КРАНМАШ ЕООД да стабилизира перспективите за развитието си, като ограничи необходимостта от задлъжнялост към кредитни институции.

——————————————————— www.eufunds.bg ——————————————————

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИЗОТЕХ КРАНМАШ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 Проект  BG16RFOP002-2.077-1751-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.